Algemene Voorwaarden

Cursusjaar

Een cursusjaar vangt in principe aan in de tweede week na de zomervakantie voor basisscholen in regio midden en duurt tot een week vóór aanvang van de zomervakantie van het volgend seizoen.

Lessen

 • Een gitaarles wordt gegeven voor een duur van 30 minuten of een veelvoud daarvan.
 •  Tijdens schoolvakanties (basisschool regio midden) wordt er geen les gegeven.

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt middels een inschrijfformulier welke ondergetekend en opgestuurd dient te worden naar mevrouw Cseperke Visser.
 •  Inschrijvingen en de daarop volgende gitaarlessen worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
 •  Inschrijvingen worden behandeld naar datum van binnenkomst.
 •  Cursisten die al les hebben worden in het volgend seizoen automatisch met voorrang geplaatst.

Plaatsing

Geplaatste cursisten ontvangen uiterlijk 1 week voor aanvang van het seizoen of instroming informatie over dag en tijdstip van de muziekles.

Absentie

Indien de cursist niet op de muziekles aanwezig kan zijn, wordt deze vriendelijk verzocht mevrouw Cseperke Visser hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail of telefoon. Deze muziekles kan niet worden ingehaald en niet in mindering worden gebracht op het factuurbedrag.

Wanneer mevrouw Cseperke Visser bij ziekte niet in staat is de gitaarlessen te verzorgen, zal zij dat zo spoedig mogelijk aan betreffende leerlingen kenbaar maken. Deze les wordt niet ingehaald. Bij langdurige ziekte gelden de regels als omschreven bij restituties.

Betalingen

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.
 • Bij niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting, behoudt mevrouw Cseperke Visser zich het recht voorde cursist de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt.
 • Bij herhaalde aanmaning wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Termijnbetaling

Bij betaling in termijnen gelden de volgende voorwaarden: Er kan in 10 gelijke (maandelijkse) termijnen worden betaald, waarbij geldt dat deze betalingen dient te geschieden in de eerste week van betreffende maand.

Opzegging

Een inschrijving eindigt op schriftelijk verzoek van cursist of op voordracht van mevrouw Cseperke Visser.

Een opzegging dient te geschieden voor het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Instrumenten

De cursist dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van een instrument.

Voortgang muziekeducatie

Voor de voortgang van de muziekeducatie, wordt verwacht dat de cursisten hun huiswerk maken c.q. met grote regelmaat (dagelijks) oefenen.

Portretrecht

Foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens de lessen en/of voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal voor mevrouw Cseperke Visser. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij haar kenbaar maken.

Restituties

 • Indien een cursist langer dan twee lesweken aaneengesloten ziek is, kan de cursist aan het einde van het seizoen schriftelijke lesgeldrestitutie vragen (een medische verklaring door een arts moet overhandigd worden). Per lesweek zal (vanaf de derde verzuimde lesweek) een evenredig deel van het lesgeld worden gerestitueerd. Deze regel geldt mits het abonnementsgeld ineens is betaald.
 • Indien per seizoen de docent meer dan één week aaneengesloten afwezig is, zal er een inhaal les geregeld worden in de – bij voorkeur – eerstvolgende vakantieperiode. Als de uitval meer dan 2 lessen per seizoen betreft en deze lessen niet zijn ingehaald kan de cursist aan het einde van het seizoen schriftelijke lesgeldrestitutie vragen. Per lesweek zal(vanaf de derde verzuimde lesweek) een evenredig deel van het lesgeld worden gerestitueerd. Deze regel geldt mits het abonnementsgeld ineens is betaald.

Aansprakelijkheid

Dit zijn de algemene voorwaarden. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving gaat cursist en geld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist mevrouw Cseperke Visser. Op alle met mevrouw Cseperke Visser gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Standdatum: 31 augustus 2017