Algemene Voorwaarden

Cursusjaar

Gitaarhuys Ermelo is wat betreft de aanvang van een cursusjaar zeer flexibel. Dit houdt in dat een cursist in overleg met mevrouw Cseperke Visser op elk gewenst moment in het jaar kan starten met de cursus. Doorgaans betekent dit dat dat vanaf de eerste week in een maand zal zijn.

Les, lesweken en vakanties

  • Een gitaarles wordt gegeven voor een duur van 30 minuten of een veelvoud daarvan.
  • Over het algemeen geldt de regel dat tijdens schoolvakanties (basisschool regio midden) geen les wordt gegeven. Heel enkel zijn er uitzonderingen. Wanneer deze vakanties precies plaatsvinden, leest u in het vakantierooster.

Inschrijving

  • Inschrijving geschiedt middels een (digitaal) inschrijfformulier welke ondergetekend (of aangevinkt bij een digitaal formulier) en opgestuurd dient te worden naar Gitaarhuys Ermelo.
  • Inschrijvingen worden aangegaan voor tenminste één kalenderjaar, bijzonderheden daar gelaten (na overleg). Daarna is de mogelijkheid tot maandelijks opzeggen. Let daarbij op het punt over de opzegging!
  • Inschrijvingen worden behandeld naar datum van binnenkomst.

Absentie

Indien de cursist niet op de gitaarles aanwezig kan zijn, wordt deze vriendelijk verzocht mevrouw Cseperke Visser hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de app, mail of telefoon. Deze muziekles kan niet worden ingehaald en niet in mindering worden gebracht op het factuurbedrag.

Wanneer mevrouw Cseperke Visser bij ziekte niet in staat is de gitaarlessen te verzorgen, zal zij dat zo spoedig mogelijk aan betreffende leerlingen kenbaar maken. Deze les wordt niet ingehaald. Bij langdurige ziekte gelden de regels als omschreven bij restituties.

Betalingen

  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.
  • Bij niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting, behoudt Gitaarhuys Ermelo zich het recht voorde cursist de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt.
  • Bij herhaalde aanmaning wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Termijnbetaling

Bij betaling in termijnen gelden de volgende voorwaarden: Er kan in 10 gelijke (maandelijkse) termijnen worden betaald, waarbij geldt dat deze betalingen dienen te geschieden in de eerste week van betreffende maand. In de maanden juli en augustus hoeft er niet betaald te worden.

Opzegging

Een inschrijving eindigt op schriftelijk verzoek van cursist of op voordracht van mevrouw Cseperke Visser.

Een opzegging dient te geschieden voor het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Instrumenten

De cursist dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van een instrument. Het is niet mogelijk een instrument te huren via Gitaarhuys Ermelo.

Voortgang muziekeducatie

Voor de voortgang van de muziekeducatie, wordt verwacht dat de cursisten hun huiswerk maken c.q. met grote regelmaat (dat wil zeggen: dagelijks) oefenen.

Portretrecht

Foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens de lessen en/of voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal voor Gitaarhuys Ermelo. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit bij haar kenbaar maken.

Restituties

  • Indien een cursist langer dan twee lesweken aaneengesloten ziek is, kan de cursist aan het einde van het seizoen schriftelijke lesgeldrestitutie vragen (een medische verklaring door een arts moet overhandigd worden). Per lesweek zal (vanaf de derde verzuimde lesweek) een evenredig deel van het lesgeld worden gerestitueerd. Deze regel geldt niet wanneer de leerling een betalingsachterstand heeft.
  • Indien per seizoen de docent meer dan één week aaneengesloten afwezig is, zal er een inhaal les geregeld worden in de – bij voorkeur – eerstvolgende vakantieperiode. Als de uitval meer dan 2 lessen per seizoen betreft en deze lessen niet zijn ingehaald kan de cursist aan het einde van het seizoen schriftelijke lesgeldrestitutie vragen. Per lesweek zal(vanaf de derde verzuimde lesweek) een evenredig deel van het lesgeld worden gerestitueerd. Deze regel geldt niet wanneer de leerling een betalingsachterstand heeft.

Aansprakelijkheid

Dit zijn de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor cursisten die begonnen zijn aan een cursus na 1 september 2018. De voorwaarden van voorgaande jaren komen te vervallen per 1 september 2018. Vanaf dat moment gelden de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

Bij inschrijving gaat cursist en betalingsplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist mevrouw Cseperke Visser van Gitaarhuys Ermelo. Op alle met Gitaarhuys Ermelo gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Standdatum: 1 september 2018.